Inovačné vzdelávanie

Získajte svoje INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Vyberte si 1 až 4 kurzy z ponuky inovačného vzdelávania, ktoré sú potrebné absolvovať k priznaniu príplatku 3 – 12 % ku mzde učiteľa. 

Vyberte si kurzy, vyberte si termíny, vyplňte potrebné údaje, nastúpite na kurz, potom uhradíte kurzovné, získate certifikát a požiadate o refinancovanie z plánu obnovy

Poďte zažiť inovačné vzdelávanie s prvkami koučingu, ktoré je unikátne na slovenskom trhu. Garantujeme vám, že vďaka tejto metóde zavediete do výučby prístup radikálne meniaci výsledný efekt k pozitívnemu pre vás i vašich žiakov.

Zavádzanie koučovacej kultúry do škôl

Prečo si vybrať tento kurz?

 • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
 • Osvojíte si novodobú a efektívnu metódu, ktorou je koučing
 • Aplikujete do procesu výučby zmeny, ktoré vám nie len uľahčia komunikáciu, ale zefektívnite celkové výsledky žiakov a zveľadíte ich potenciál
 • Naučíte sa riešiť a predchádzať možným konfliktom (vďaka koučingovým metódam a prístupu) tak, aby si každý zobral tú časť zodpovednosti, ktorá mu patrí
 • Zavediete do procesu výučby koučovaciu kultúru, ktorá vám dodá nadhľad, prinesie motivačnú a harmonickú atmosféru
 • Zefektívnite proces, pri ktorom dochádza k spolupráci žiaka a učiteľa tak, aby sa všetci cítili dobre a využili spolu-fungovanie čo najlepšie
 • Zlepšíte a upevníte si vzťahy so svojimi žiakmi, ku ktorým sa budete každý deň s radosťou vracať

S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

Ciele kurzu

Uvedomujeme si, že učiteľ je jedna z najnáročnejších profesií, aké existujú. A vieme aj to, že si táto práca vyžaduje sústredenie, odhodlanosť , často je vyčerpávajúca a nedocenená. Okrem odovzdávania samotného učiva, je úloha učiteľa spolupracovať s ostatnými učiteľmi, rodičmi , žiakmi a s triedou, ako takou. Popritom sa očakáva, že bude mať učiteľ dostatok energie a nadhľadu a udrží si chladnú hlavu …

A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. Našimi ďalšími cieľmi je rozšírenie, inovácia a udržanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vo všetkých troch oblastiach kompetenčného profilu tvorbou, implementovaním a aplikáciou koučingovej kultúry v školskom prostredí s využívaním koučingového prístupu a koučovacích metód.

Osnova

  • Koučing, koučingový prístup, koučovacie otázky a metódy ako inovatívny prvok vo výchovno- vzdelávacom procese

  • Koučingová kultúra ako prostriedok k osobnostnému a profesijnému rastu PZ a OZ s dôrazom na motiváciu a efektivitu práce

  • Vytvorenie vzťahu na základe vzájomnej dôvery a rešpektu

  • Aktívne počúvanie, priama komunikácia

  • Koučovanie projektov

  • Tvorivé riešenia konfliktov

  • Eliminácia nežiaducich javov ako šikanovanie, predsudky v multikultúrnom prostredí

  • Učiteľ ako kouč v oblasti vytvárania vzťahov

Čo sa ešte naučíte?

  • Špecifikovať výhody tvorby koučingovej kultúry v školskom prostredí (praktické využívanie koučingového prístupu a koučovacích metód v školskom prostredí a ich vplyv na osobnosť, komunikáciu, sebarozvoj a sebaevalváciu, preberanie zodpovednosti, pozitívnu klímu, motiváciu, efektivitu práce, budovanie vzájomných vzťahov, kritické myslenie, riešenie konfliktov a eliminovanie nežiadúcich javov v školskom prostredí,

  • Diferencovať rozdiely medzi formálnym a koučingovým prístupom.

  • Inovovať výchovno-vzdelávací proces so zámerom tvorby koučingovej kultúry v školskom prostredí s dôrazom na motiváciu a efektivitu práce.

 •  

Naučíme Vás techniky efektívnej komunikácie, ktorá šetrí Vašu energiu, zvyšuje prirodzenú autoritu a prebúdza schopnosti, zručnosti a záujem žiaka.

Efektívna komunikácia s prvkami koučingu

Prečo si vybrať tento kurz?

 • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
 • Osvojíte si jednu z najefektívnejších metód komunikácie, ktorou je koučing
 • Aplikujete do procesu výučby vďaka koučingovému prístupu zmeny, ktoré vám komunikáciu so žiakmi výrazne uľahčia
 • Načriete do hĺbky typológie osobnosti, čím sa lepšie spoznáte a zveľadíte svoj potenciál
 • Načriete do hĺbky typológie osobnosti, vďaka čomu lepšie porozumiete svojim žiakom a zveľadíte ich potenciál
 • Naučíte sa riešiť a predchádzať možným konfliktom tak, aby si každý zobral tú časť zodpovednosti, ktorá mu patrí
 • Zlepšíte a upevníte si vzťahy so svojimi žiakmi, ku ktorým sa budete každý deň vracať s radosťou
 • Získate prirodzenú autoritu a nadhľad, ktorý je na nezaplatenie

S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

Ciele kurzu

Uvedomujeme si, že učiteľ je jedna z najnáročnejších profesií, aké existujú. A vieme aj to, že si táto práca vyžaduje sústredenie, odhodlanosť , často je vyčerpávajúca a nedocenená. Okrem odovzdávania samotného učiva, je úloha učiteľa spolupracovať s ostatnými učiteľmi, rodičmi , žiakmi a s triedou, ako takou. Popritom sa očakáva, že bude mať učiteľ dostatok energie a nadhľadu a udrží si chladnú hlavu …

A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. Cieľom tohto kurzu je naučiť vás technicky efektívnej komunikácie, ktorá  šetrí vašu energiu, zvyšuje prirodzenú autoritu a prebúdza schopnosti, zručnosti a záujem žiaka. Zameriame sa na rozvinutie vašich schopností počúvať a pýtať sa, ktoré dodajú vašej komunikácii úplne iný rozmer smerujúci k pozitívnym výsledkom.

Čo všetko sa naučíte:

Osnova:

  • Komunikácia ako základ medziľudských vzťahov v školskom prostredí
  • Učiteľ ako kouč v oblasti komunikácie – koučovací prístup a metódy v školskom prostredí
  • Diagnostika osobnosti zameraná na sebapoznanie

  • Vedomá komunikácia
  • Preberanie zodpovednosti

  • Konštruktívna spätná väzba
  • Kritické myslenie a riešenie konfliktov

  • Komunikácia ako nástroj pre motiváciu
  • Budovanie vzájomných vzťahov

  • Efektívna komunikácia s rodičmi

Naučíme Vás techniky a metódy koučovacích rozhovorov, ktorá šetrí Vašu energiu, prebúdza schopnosti, zručnosti a záujem žiaka. Koučovaný prirodzene preberá zodpovednosť za riešenie, ktoré si sám generoval za použitia koučovacích metód, ktoré sa na kurze naučíte.

Metódy koučovania

Prečo si vybrať tento kurz?

 • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
 • Osvojíte si jednotlivé a tie najefektívnejšie metódy koučingu, ktoré vám značne pomôžu pri náročnej práci učiteľa
 • Naučíte sa využiť koučingové metódy v procese výučby a aplikovať ich v tej správnej situácii
 • Získate schopnosť rozvinúť svoj potenciál ako učiteľa i osobnosti
 • Obohatíte svoje komunikačné zručnosti
 • Získate nadhľad, vďaka ktorému zabezpečíte motivačné prostredie pre žiakov a podporíte ich zdravé sebavedomie
 • Zavediete do procesu výučby zmeny, ktoré prinesú nové podnety, nápady a riešenia
 • Naučíte sa špecifikovať akčné kroky a merať výsledky v procese výučby
 • Načriete do koučingových techník, ktoré sú užitočné pri vedení jednotlivcov a tímov
 • Zlepšíte a upevníte si vzťahy so svojimi žiakmi, ku ktorým sa budete každý deň s radosťou vracať

 

S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

Ciele kurzu

Uvedomujeme si, že učiteľ je jedna z najnáročnejších profesií, aké existujú. A vieme aj to, že si táto práca vyžaduje sústredenie, odhodlanosť , často je vyčerpávajúca a nedocenená. Okrem odovzdávania samotného učiva, je úloha učiteľa spolupracovať s ostatnými učiteľmi, rodičmi , žiakmi a s triedou, ako takou. Popritom sa očakáva, že bude mať učiteľ dostatok energie a nadhľadu a udrží si chladnú hlavu …

A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. V kurze Metódy koučovania sa primárne sústredíme na podrobnejší rozbor jednotlivých metód koučingu, ktoré sa nám rokmi osvedčili ako najefektívnejšie. Naučíme vás techniky a metódy koučovacích rozhovorov, ktoré ušetria vašu energiu a zároveň prebudia schopnosti, zručnosti a záujem žiaka. Našim cieľom je ukázať vám, ako nájdete v žiakovi to najlepšie riešenie, s ktorým bude stotožnený, a vo výsledku je predpoklad konania podľa nového vlastného plánu podstatne účinnejší.

 

Osnova

  • Vymedzenie pojmov koučing, koučovací prístup, koučovacie metódy a techniky

  • Diferencovanie formálneho a koučovacieho prístupu, tvorba koučovacích otvorených otázok

  • Praktické využívanie koučingového prístupu a koučovacích metód v školskom prostredí a ich vplyv na osobnosť, komunikáciu, sebarozvoj a sebaevalváciu
  • Metódy koučingu na preberanie zodpovednosti
  • Motivačné koučingové techniky
  • Metódy koučingu zamerané na efektivitu práce a dosahovanie cieľov

  • Koučingové metódy riešenia konfliktov a eliminovanie nežiadúcich javov v školskom prostredí
  • Budovanie vzájomných vzťahov

A čo ešte?

  • Koučing pracuje s komplexnou metodológiou a preto je viac než potrebné poznať konkrétne kroky, ktoré je možné aplikovať v triede, v zborovni, alebo s jednotlivcami na koučingovom sedení.

  • Rozšírenie, inovácia a udržanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vo všetkých troch oblastiach kompetenčného profilu tvorbou, implementovaním a aplikáciou koučingovej kultúry v školskom prostredí s využívaním koučingového prístupu a koučovacích  metód.

  Ako učiteľ, ktorý ovláda metodológiu tímového koučingu, zabezpečíte vo svojom tíme dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoje názory.

  Tímové a skupinové koučovanie

  Prečo si vybrať tento kurz?

  • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
  • Osvojíte si novodobú a efektívnu metódu – koučing
  • Naučíte sa ovládať metodológiu tímového koučingu a techniky potrebné na vedenie jednotlivcov i tímov
  • Zabezpečíte vo svojom tíme (v triede žiakov) dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoj názor
  • Získate schopnosť nadchnúť žiakov, čo býva niekedy veľmi náročné
  • Obohatíte svoje komunikačné zručnosti ako lídra
  • Naučíte sa zručnostiam vytvoriť motivačnú atmosféru vo svojom tíme/triede
  • Zavediete do procesu výučby zmeny, ktoré prinesú pozitívne výsledky jednotlivým žiakom i triede ako celku
  • Získate nadhľad, vďaka ktorému sa dokážete pozrieť na situáciu z rôznych uhlov
  • Naučíte sa vytvoriť súdržný, stabilný a flexibilný tím, ktorý je schopný čeliť výzvam a rôznym vplyvom spolužiakov či vonkajšieho prostredia

   

  S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

  Ciele kurzu:

  Uvedomujeme si, že nadchnúť žiakov je niekedy veľmi náročné. Trieda je tím, je to  živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, pekné a aj menej pekné zážitky, zmeny a občas aj nepohoda. Aby však bol tím schopný tomuto všetkému čeliť, mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mať dôveru v seba a aj v jednotlivých členov.

  A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. V tomto kurze je našim cieľom odovzdať vám to najlepšie z tímového koučingu, ktoré aplikujete vo vašej triede. Naučíme vás všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste zabezpečili tím, ktorý bude otvorený k práci na sebe, bude pripravený na sebareflexiu a tak začnete spoločne dosahovať efektívne výsledky. Koučing dokáže priniesť ovocie nie len v pracovnej oblasti členov tímu, ale rovnako aj v tej vzťahovej.

   

  Tímový koučing vám prinesie:

   1. Príležitosti sa zastaviť v behu za výkonom a cieľmi

   1. Urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci

   1. Nastaviť si vlastné témy

   1. Hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch

   1. Tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu

   1. Príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec

   1. Uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

  OSNOVA

   • Osobnosť – vývinové štádia

   • Osobnostná diagnostika

   • Skupinová dynamika

   • Práca s jednotlivcami v skupine s dôrazom na osobnosť

   • Metódy používané v práci so skupinou
   • Techniky tímového koučingu a ich aplikácia v triede so žiakmi

   • Vedomé vystupovanie, preberanie zodpovednosti a riešenie konfliktov

   • Učiteľ ako kouč a líder v skupine

  Inovačné vzdelávanie produkty

  Termíny

  Aktuálne 2024

  Termíny kurzov inovačného vzdelávania

  Vyberte si vlastný termín ktoréhokoľvek kurzu a my prídeme školiť priamo do vašej školy.

  Kde Kedy Ako

  Kde sa konajú kurzy?

  Aká bude forma výuky?

  Termíny môžu byť aj iné?

  Po celom Slovensku

  ▪ vo vypísaných termínoch
  ▪ prezenčne

  alebo vo vašej škole

  ▪ v individuálnych termínoch
  ▪ prezenčne
  *napíšte nám, kam vás prídeme školiť