Zavádzanie koučovacej kultúry do škôl

120

Poďte zažiť inovačné vzdelávanie s prvkami koučingu, ktoré je unikátne na slovenskom trhu. Garantujeme vám, že vďaka tejto metóde zavediete do výučby prístup radikálne meniaci výsledný efekt k pozitívnemu pre vás i vašich žiakov.

Katalógové číslo: kurz-zavadzanie-koucovacej-kultury-do-skol Kategória: Značka:

Popis

Zavádzanie koučovacej kultúry do škôl

Prečo si vybrať tento kurz?

 • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
 • Osvojíte si novodobú a efektívnu metódu, ktorou je koučing
 • Aplikujete do procesu výučby zmeny, ktoré vám nie len uľahčia komunikáciu, ale zefektívnite celkové výsledky žiakov a zveľadíte ich potenciál
 • Naučíte sa riešiť a predchádzať možným konfliktom (vďaka koučingovým metódam a prístupu) tak, aby si každý zobral tú časť zodpovednosti, ktorá mu patrí
 • Zavediete do procesu výučby koučovaciu kultúru, ktorá vám dodá nadhľad, prinesie motivačnú a harmonickú atmosféru
 • Zefektívnite proces, pri ktorom dochádza k spolupráci žiaka a učiteľa tak, aby sa všetci cítili dobre a využili spolu-fungovanie čo najlepšie
 • Zlepšíte a upevníte si vzťahy so svojimi žiakmi, ku ktorým sa budete každý deň s radosťou vracať

 

S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

Ciele kurzu

Uvedomujeme si, že učiteľ je jedna z najnáročnejších profesií, aké existujú. A vieme aj to, že si táto práca vyžaduje sústredenie, odhodlanosť , často je vyčerpávajúca a nedocenená. Okrem odovzdávania samotného učiva, je úloha učiteľa spolupracovať s ostatnými učiteľmi, rodičmi , žiakmi a s triedou, ako takou. Popritom sa očakáva, že bude mať učiteľ dostatok energie a nadhľadu a udrží si chladnú hlavu …

A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. Našimi ďalšími cieľmi je rozšírenie, inovácia a udržanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vo všetkých troch oblastiach kompetenčného profilu tvorbou, implementovaním a aplikáciou koučingovej kultúry v školskom prostredí s využívaním koučingového prístupu a koučovacích metód.

 

Osnova

 • Koučing, koučingový prístup, koučovacie otázky a metódy ako inovatívny prvok vo výchovno- vzdelávacom procese
 • Koučingová kultúra ako prostriedok k osobnostnému a profesijnému rastu PZ a OZ s dôrazom na motiváciu a efektivitu práce
 • Vytvorenie vzťahu na základe vzájomnej dôvery a rešpektu
 • Aktívne počúvanie, priama komunikácia
 • Koučovanie projektov
 • Tvorivé riešenia konfliktov
 • Eliminácia nežiaducich javov ako šikanovanie, predsudky v multikultúrnom prostredí
 • Učiteľ ako kouč v oblasti vytvárania vzťahov

Čo sa ešte naučíte?

 • Špecifikovať výhody tvorby koučingovej kultúry v školskom prostredí (praktické využívanie koučingového prístupu a koučovacích metód v školskom prostredí a ich vplyv na osobnosť, komunikáciu, sebarozvoj a sebaevalváciu, preberanie zodpovednosti, pozitívnu klímu, motiváciu, efektivitu práce, budovanie vzájomných vzťahov, kritické myslenie, riešenie konfliktov a eliminovanie nežiadúcich javov v školskom prostredí,
 • Diferencovať rozdiely medzi formálnym a koučingovým prístupom.
 • Inovovať výchovno-vzdelávací proces so zámerom tvorby koučingovej kultúry v školskom prostredí s dôrazom na motiváciu a efektivitu práce.

 

Aké kompetencie získate/nadobudnete absolvovaním kurzu?

Kompetencie: